LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Šie Lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – „Lietošanas noteikumi”) ietver noteikumus un nosacījumus, kas reglamentē jūsu (turpmāk tekstā – „Klients”) pieeju Platformai un Pakalpojumiem (saskaņā ar turpmāk minētajām definīcijām), un to izmantošanu. Platforma un Pakalpojumi tiek piedāvāti, ievērojot jūsu piekrišanu un nemainot (izņemot Īpašos noteikumus saskaņā ar turpmāk minēto definīciju) Lietošanas noteikumus.

Pēc jūsu akcepta saņemšanas vai citādi saskaņā ar 3.1. punktā minēto, šie Lietošanas noteikumi veido juridiski saistošu līgumu (turpmāk tekstā – „Līgums”) starp jums un Operatoru (saskaņā ar turpmāk minēto definīciju). 

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos Lietošanas noteikumus. Piekrītot tiem, jūs atzīstat, ka esat tos izlasījis, sapratis un piekrītat tos ievērot. Ja jūs nepiekrītat ievērot šos Lietošanas noteikumus, lūdzu, nepiekļūstiet Platformai un neizmantojiet Pakalpojumus.

1. DEFINĪCIJAS

1.1 Īpašie noteikumi Nosacījumi, kas konkretizē, groza vai papildina Lietošanas noteikumus, Pusēm vienojoties.
1.2 Operators Scoro Software OÜ (reģistrācijas Nr. 10806081, adrese: Endla 15 Tallina (Tallinn),10122, Igaunija).
1.3 Informācijas sistēma Integrēts mākoņrisinājums Pakalpojumu sniegšanai, tostarp lietotnes, programmatūra, datortehnika, datu bāzes, saskarnes, saistītie mediji, dokumentācija, jauninājumi, uzlabojumi un citi saistītie komponenti un materiāli.
1.4 Lietošanas noteikumi Šie standarta Platformas Lietošanas noteikumi.
1.5 Lietotājs Fiziska persona, kura izmanto Platformu Klienta vārdā un ar Klienta atļauju.
1.6 Lietotāja konts Ar Klienta kontu saistītais Lietotāja profils Platformas izmantošanai, lai identificētu Lietotāju, nodrošinātu personīgu piekļuvi Pakalpojumiem, un mainītu un saglabātu iestatījumus.
1.7 Klienta konts Ar Klienta kontu saistītais profils Platformas izmantošanai, lai identificētu Klientu, nodrošinātu ar Klientu saistītajiem Lietotājiem piekļuvi Pakalpojumiem, un mainītu un saglabātu iestatījumus.
1.8 Klients Persona, kura veic saimniecisko un profesionālo darbību un ir noslēgusi Līgumu ar Operatoru.
1.9 Firmas konts Profils, ko izmanto, lai atšķirtu un/vai filtrētu informāciju, kas saistīta ar Klienta dažādiem uzņēmumiem vai departamentiem Klienta konta (viena vai vairāku) ietvaros.
1.10 Līgums Vienošanās par Platformas izmantošanu, kas noslēgta starp Operatoru un Klientu saskaņā ar Lietošanas noteikumu 3. pantu.
1.11 Puse/Puses Vienskaitlī – Operators vai Klients, atkarībā no konteksta. Daudzskaitlī – abi.
1.12 Saturs Dati, darbi un citi Lietotāju pievienotie materiāli (video, foto, attēli, zīmējumi, teksts u.c.).
1.13 Platforma Papildu lietotne un Informācijas sistēma kopumā.
1.14 Pakalpojumi Jebkādi pakalpojumi, kas Lietotājiem tiek sniegti saskaņā ar Līgumu.
1.15 Papildu lietotne Programmatūra, kas instalēta uz Klienta servera vai Lietotāja ierīces, lai sinhronizētu informāciju ar citiem Klienta risinājumiem un sistēmām, un kas darbojas kopā ar attiecīgajiem Pakalpojumiem.
1.16 Tīmekļa vietne Visos domēnos (piemēram, scoro.com, scoro.lv) un to apakšdomēnos pieejamo tīmekļa dokumentu kopums (tostarp attēli, video, PHP un HTML faili).

2. VISPĀRĪGIE PRINCIPI

2.1 Platforma ir integrēts programmatūras risinājums darba organizācijas, pārdošanas un finanšu pārvaldībai personām, kas nodarbojas ar saimniecisko un profesionālo darbību.
2.2 Klienta un Lietotāju atbildība ir nodrošināt Platformas darbību saskaņā ar viņu vajadzībām un prasībām, kas izriet no spēkā esošajiem tiesību aktiem.
2.3 Lai varētu pilnvērtīgi izmantot Platformas funkcionalitāti, Klientam ir jāizveido Klienta konts un atsevišķos gadījumos jāinstalē Papildu lietotne uz sava servera un/vai Lietotāju datoros un/vai lietotāja mobilajās ierīcēs.
2.4 Platformu drīkst izmantot tikai tādā apjomā un tādiem mērķiem, kādiem Platformas funkcionalitāte ir paredzēta un kāda tā tiek sniegta Klientiem un Lietotājiem, vai kādiem parasti izmanto tāda paša veida tehnoloģiskos risinājumus. Izmantojot Platformu jāievēro Lietošanas noteikumi un Platformas atbalsta vidē pieejamās vadlīnijas un instrukcijas, laba prakse un tiesību akti.
2.5 Ne Klientam, ne Lietotājam nav tiesību:

 

 • izmantot Platformu, lai izdarītu vai veicinātu noziedzīgus nodarījumus;
 • izmantot kādu Platformas daļu neatbilstoši Lietošanas noteikumiem attiecībā uz šo Platformas daļu;
 • izmantot Platformu, lai nosūtītu citiem Lietotājiem reklāmas materiālus, surogātpastu un citu Saturu, kas ir pretrunā ar Lietošanas noteikumiem;
 • izmantot Platformu jebkādā citā pretlikumīgā veidā;
 • izmantot Pakalpojumus, lai novērotu to pieejamību vai funkcionalitāti, vai citos konkurences nolūkos.

2.6 Operatoram ir pienākums darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu Platformas un Pakalpojumu pieejamību Klientam, drošu darbību, jaunāko tehnoloģisko risinājumu atspoguļojumu un ērtu lietošanu. Klients saprot un piekrīt, ka Operatoram ir tiesības jebkurā laikā uzlabot Platformas tehnisko struktūru, drošību, pieejamību un funkcionalitāti. Operators un Klients Īpašajos noteikumos var vienoties par kritērijiem attiecībā uz platformas izturību, pieejamību un drošību.
2.7 Klients ņem vērā un piekrīt, ka Operatoram ir tiesības:

 

 • noteikt ierobežojumus dažu Platformas daļu vai funkciju izmantošanai (piemēram, Pakalpojumu izmantošanai nepieciešamo datu jauda, Satura augšupielādes ātrums, saglabājamā Satura apjoms u.c.);
 • apturēt vai izbeigt Platformas sniegšanu un slēgt jebkuru tās daļu. Pēdējā gadījumā Operators iesniedz paziņojumu Klientam par Līguma izbeigšanu saskaņā ar Lietošanas noteikumu 10.2. punkta nosacījumiem;
 • atteikties piedāvāt vai sniegt piekļuvi Platformai jebkuram Lietotājam.

3. LĪGUMA NOSLĒGŠANA

3.1 Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu pēc tam, kad:

Klients atver Operatora e-pastā nosūtīto apstiprinājuma saiti un atvērtajā Tīmekļa vietnē noklikšķina uz lodziņa „Izveidot vietni”; vai

Klients un Operators paraksta Līguma dokumentu, kas satur atsauci uz Lietošanas noteikumiem.

3.2 Klientam ir pienākums pirms Līguma noslēgšanas rūpīgi iepazīties ar Lietošanas noteikumiem un pēc Operatora lūguma to apstiprināt. Klientam jānodrošina, ka arī tā Lietotāji rūpīgi izlasa Lietošanas noteikumus.
3.3 Noslēdzot Līgumu, Klients vai tā pārstāvis apliecina, ka:

 

 • visi viņa/viņas/tā iesniegtie vai nodotie dati un apstiprinājumi ir precīzi, pareizi, pilnīgi un atbilstoši;
 • viņš/viņa/tas ir persona ar pilnu un aktīvu rīcībspēju (vismaz 18 gadus veca), vai ka viņam/viņai/tam ir juridiskā pārstāvja atļauja noslēgt Līgumu un izmantot Platformu un Pakalpojumus;
 • viņam/viņai/tam ir visas tiesības un pilnvaras Klienta vārdā noslēgt šo Līgumu un izmantot Platformu un Pakalpojumus.

3.4 Tiek pieņemts, ka minētās pilnvaras ir pareizas, un Operatoram nav pienākuma, bet ir tiesības, tās pārbaudīt.
3.5 Operatoram ir tiesības atteikties noslēgt Līgumu ar jebkuru personu arī tad, ja persona ir piekritusi Lietošanas noteikumiem.
3.6 Ar Lietošanas noteikumiem Klients un Lietotāji var iepazīties Tīmekļa vietnē.

4. LĪGUMA NOTEIKUMI

4.1 Lietošanas noteikumi ir Līguma neatņemama daļa. Operatoram ir tiesības noteikt atsevišķus papildu nosacījumus katram Pakalpojumam (piemēram, privātuma politiku, cenu paketes un rokasgrāmatas), kas tiek uzskatīti par Lietošanas noteikumu neatņemamu daļu.
4.2 Papildus Lietošanas noteikumiem Klientam un Operatoram ir tiesības vienoties par Īpašiem noteikumiem. Īpašie noteikumi jāiesniedz vismaz tādā formātā, kuru var reproducēt rakstiski, un arī tos uzskata par Līguma neatņemamu daļu.
4.3 Ja nav noteikts citādi, Operators ar Klientiem un Lietotājiem sazinās angliski. Līgumu un citus ar Pakalpojumu sniegšanu saistītos dokumentus sagatavo angļu valodā. Lai vienkāršotu izpratni par noteikumiem, Operatoram ir tiesības nodrošināt šo dokumentu tulkojumu citās valodās. Neatbilstību gadījumā starp angļu valodas versiju un tulkojumu, teksts angļu valodā ir noteicošais.
4.4 Ja Klients vai Lietotājs nepiekrīt ar Lietošanas noteikumiem vai to grozījumiem, viņam/viņai/tam nav tiesību izmantot Platformu, un tās lietošana ir nekavējoties jāpārtrauc.
4.5 Operatoram ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji grozīt Lietošanas noteikumus, publicējot Lietošanas noteikumu jauno versiju un veiktās izmaiņas Tīmekļa vietnē. Operatoram ir tiesības grozīt Lietošanas noteikumus šādos gadījumos:

 • izmaiņas spēkā esošajos tiesību aktos vai to interpretācijā;
 • stājies spēkā tiesas lēmums vai administratīvais akts, saskaņā ar kuru Operatoram ir pienākums grozīt Lietošanas noteikumus;
 • izmaiņas esošā Pakalpojuma sniegšanā vai tā izbeigšana, vai jauna Pakalpojuma ieviešana;
 • būtiskas izmaiņas Platformas tehniskajā struktūrā vai funkcionalitātē;
 • ieteikumi un sūdzības no Klientiem un Lietotājiem;
 • nepieciešamība uzlabot datu aizsardzību vai citus drošības pasākumus;
 • izmaiņas uzņēmējdarbības modelī, darbu veikšanas kārtībā un/vai Operatora sniegtajās pilnvarās;
 • tehnoloģiju attīstība, kas ļauj veikt uzlabojumus attiecībā uz Platformas un/vai
 • Pakalpojumu lietojamību, kvalitāti un drošību;
 • citi neparedzēti apstākļi, kuru dēļ Lietošanas noteikumu grozījumu veikšana ir uzskatāma par pamatotu, vai kurus Operators Lietošanas noteikumu spēkā stāšanās brīdī nevarēja paredzēt.

4.6 Operators informē klientus par izmaiņām Lietošanas noteikumos, izmantojot Tīmekļa vietni un nosūtot atsevišķu ziņojumu uz Klienta norādīto kontaktadresi vismaz 14 dienas pirms to stāšanās spēkā. Ja Klients nepiekrīt izmaiņām, viņam/viņai/tam ir tiesības izbeigt Līgumu 14 dienu laikā pirms izmaiņu spēkā stāšanās. Ja Klients turpina izmantot Platformu pēc minētā 14 dienu termiņa beigām, tiks uzskatīts, ka viņš/viņa/tas piekrīt minētajām Lietošanas noteikumu izmaiņām.

5. KLIENTA KONTS UN LIETOTĀJA KONTS

5.1 Lai izmantotu Platformas galvenās funkcijas, nepieciešams izveidot Klienta un Lietotāja kontus. Ja fiziskā persona ir saistīta ar vairākiem Klientiem, šai fiziskajai personai katrā Klienta kontā tiek izveidots atsevišķs Lietotāja konts.
5.2 Lietotāja kontus administrē Klients, t.i. Klientam ir tiesības izveidot, mainīt un atslēgt Lietotāja kontus pēc saviem ieskatiem, tostarp atjaunot Lietotāja kontu paroles un informāciju par Lietotāju.
5.3 Katru reizi piesakoties Platformai no sava konta, Lietotājs apliecina, ka:

 • visi Lietotāja iesniegtie vai nodotie dati un apstiprinājumi ir precīzi, pareizi, pilnīgi un atbilstoši;
 • viņš/viņa/tas ir persona ar pilnu un aktīvu rīcībspēju (vismaz 18 gadus veca), vai ka viņam/viņai/tam ir juridiskā pārstāvja atļauja noslēgt Līgumu un izmantot Platformu un Pakalpojumus;
 • viņam/viņai/tam ir visas tiesības un pilnvaras Klienta vārdā noslēgt šo Līgumu un izmantot Platformu un Pakalpojumus.

5.4 Tiek pieņemts, ka minētās pilnvaras ir pareizas, un Operatoram nav pienākuma, bet ir tiesības, tās pārbaudīt.
5.5 Pēc konta izveides Klientam un Lietotājam tiek piešķirts attiecīgā konta nosaukums un parole, lai pieteiktos Platformā. Klientam un Lietotājiem ir pienākums turēt savu konta nosaukumu un paroli slepenībā un novērst to nonākšanu trešo personu rīcībā. Tāpat Operators nodrošina Klienta pieteikšanos Platformā ar unikālu Klienta vai Lietotāja saiti, kuru izmantojot konta nosaukums un parole nav nepieciešami. Klients šo iespēju var atslēgt savos Klienta konta iestatījumos.
5.6 Klientam vai Lietotājam ir pienākums nekavējoties informēt Operatoru:

 • par ļaunprātīgu sava konta izmantošanu;
 • par paroles nozaudēšanu vai tās nonākšanu trešo personu rīcībā;
 • par izmaiņām ieņemamajā amatā, uzteikuma iesniegšanu vai citiem iemesliem, kuru dēļ Lietotājam zūd tiesības Klienta vārdā izmantot Platformu vai Pakalpojumus.

5.7 Lietošanas noteikumu 5.6. punktā minētajā gadījumā Operatoram ir pienākums veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai atjaunotu paroli, aizsargātu kontu vai to dzēstu.
5.8 Klienta un Lietotāja konti ir derīgi uz nenoteiktu laiku līdz to dzēšanai vai līdz Līguma darbības beigām. Ja Klients pieprasa Operatoram dzēst Klienta kontu, Operators uzskatīs, ka Klients ir izbeidzis Līgumu.

6. SAMAKSAS KĀRTĪBA

6.1 Operatoram ir tiesības noteikt maksu par Platformas lietošanu, publicējot attiecīgās Platformas cenu paketes Tīmekļa vietnē, no kurām Klients izvēlas sev vispiemērotāko.
6.2 Klientam ir pienākums samaksāt Operatoram par Platformas izmantošanu un sniegtajiem Pakalpojumiem atbilstoši Klienta izvēlētajai cenu paketei, pievienojumiem un Klienta un Lietotāju kontu skaitam.
6.3 Pirms cenu paketes izvēlēšanās jaunam Klientam ir tiesības pārbaudes periodā (14 dienas) bez maksas izmēģināt Platformas standarta risinājumu. Maksa no Klienta pārbaudes periodā netiks ieturēta.
6.4 Ja Klients vēlas turpināt izmantot Platformu par izvēlēto cenu paketi pēc bezmaksas pārbaudes perioda beigām, viņam/viņai/tam ir jāizvēlas atbilstoša pakete un jāveic priekšapmaksa par nākamo periodu vēlākais līdz pārbaudes perioda beigām. Ja Klients to nav izdarījis, Operatoram ir tiesības pārbaudes perioda beigās nekavējoties slēgt Klienta kontu un Lietotāja kontus, tostarp izdzēšot visu augšupielādēto Saturu, un automātiski izbeigt līgumu.
6.5 Cenu paketes maksājumu veic pēc periodiskās priekšapmaksas principa, t.i. Klients veic priekšapmaksu par katru nākamo Platformas lietošanas periodu (parasti viens kalendārais mēnesis).
6.6 Pirms katra maksājuma termiņa beigām Klientam tiek izsniegts rēķins vai maksājuma pieprasījums. Klientam ir jāveic maksājums līdz rēķinā vai maksājuma pieprasījumā norādītā termiņa beigām.
6.7 Ja Klients veic maksājumu, izmantojot kredītkarti, Klients pilnvaro Operatoru ieturēt no Klienta kredītkartes vai bankas konta visas maksas par katru norēķinu periodu. Tāpat Klients pilnvaro Operatoru izmantot trešo personu apstrādāt maksājumus un piekrīt izpaust šai personai savu maksājumu informāciju.
6.8 Ja Klients norēķinās, apmaksājot rēķinu, Operators katra norēķinu perioda sākumā izraksta rēķinu. Visi izrakstītie rēķini ir jāapmaksā tajos minētajā termiņā.
6.9 Klients var mainīt izvēlēto cenu paketi, pieslēgt pievienojumus un mainīt lietotāju kontu skaitu Platformā. Maksa par šīm izmaiņām tiks atspoguļota Klientam izrakstītajā priekšapmaksas rēķinā par nākamo periodu. Lietošanas iespējas, kas ir iekļautas dārgākajās cenu paketēs, stājas spēkā tūlīt pēc tam, kad Klients ir apstiprinājis paketes maiņu. Izmaiņas lētākajās cenu paketēs stājas spēkā nākamā perioda sākumā.
6.10 Avansa maksājumi netiek atmaksāti, tostarp, ja:

 • Klients nav izmantojis Platformu priekšapmaksas periodā, vai ir izmantojis to daļēji;
 • Klients maina Platformas cenu paketi;
 • Klients vienpusēji izbeidz Līgumu, pamatojoties uz Lietošanas noteikumiem vai tiesību aktiem tad, ja Operators nav pārkāpis Līguma nosacījumus;
 • Operators vienpusēji izbeidz Līgumu pamatojoties uz Lietošanas noteikumiem vai tiesību aktiem.

6.11 Ja Klients vismaz divas nedēļas neizpilda apmaksas pienākumu, Operatoram ir tiesības ierobežot Klienta piekļuvi Platformai un atteikties sniegt Pakalpojumus. Pie tam, Operatoram ir tiesības arī aprēķināt maksu par periodu, kurā iepriekš minētie ierobežojumi attiecas uz Klientu. Operators informē Klientu par plānoto ierobežojumu ieviešanu, ja tiek pārkāpts maksājuma pienākums, vismaz divas reizes nosūtot ziņu uz Klienta e-pasta adresi ar vismaz divu darba dienu intervālu.
6.12 Visas cenas ir norādītas bez nodokļiem, kurus Operators iekasē, ja piemērojami.

7. SATURS

7.1 Operators nodrošina satura izmitināšanas un uzturēšanas pakalpojumus Klientam, izmantojot Platformu. Saturs tiek glabāts serverī, kuru pārvalda Operators vai tā pakalpojumu sniedzējs. Slēdzot Līgumu, Klients piekrīt, ka Saturs tiek izmitināts un uzturēts Operatora vai tā pakalpojumu sniedzēja serverī, piešķir Operatoram nepieciešamās tiesības (tostarp neekskluzīvu licenci attiecībā uz Saturu, kas tiek aizsargāts ar intelektuālā īpašuma tiesībām), un apstiprina, ka viņam/viņai/tam ir tiesības to darīt.
7.2 Operators īsteno visus nepieciešamos drošības pasākumus, lai aizsargātu Saturu no nepiederošām personām un ļaunprogrammatūras, un lai nodrošinātu Satura saglabāšanu visā Līguma darbības laikā. Lietotāji var piekļūt tikai tam Saturam, kuru Klients tiem ir atklājis Platformā.
7.3 Ja Lietotājs ievieto Platformā papildu Saturu, tam jānodrošina šā Satura precizitāte, pareizība, pilnība un atbilstība, kā arī tā atbilstība Līguma nosacījumiem, labai praksei un tiesību aktiem.
7.4 Lietotājam nav tiesību ievietot Platformā Saturu, kas satur vīrusus vai citas datorprogrammas un failus, kas kaitē vai citādi traucē Platformas normālai darbībai, vai kas tiek uzglabāts Operatora vai Lietotāja datoros, un traucē vai kaitē to normālai darbībai.
7.5 Operators ļauj formulēt Saturu dažādām standarta dokumentu veidnēm Platformā, kas ir pieejamas angļu valodā un citās valodās.
7.6 Izmantojot Platformu, Klientam un Lietotājam ir pienākums ievērot visus piemērojamos tiesību aktus. Starp citu, tas nozīmē, ka Lietotājam nav tiesību pievienot Saturu Platformā, ja tas nav saņēmis attiecīgās personas atļauju, vai kura izmantošanai viņam/viņai/tam nav likumiska pamata (piemēram, Saturs, kas ir aizsargājams ar intelektuālā īpašuma tiesībām).

8. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

8.1 Platforma, Tīmekļa vietne un visas to daļas un elementi (tostarp datu bāzes un programmatūra, komercnosaukumi, preču zīmes, komercnoslēpumi, domēna vārdi u.c.) ir un var tikt aizsargāti saskaņā ar intelektuālā īpašuma tiesībām, kas pieder Operatoram, tā darbiniekiem vai sadarbības partneriem.
8.2 Līguma darbības laikā Operators ļauj Klientam un Lietotājiem izmantot Platformas funkcionalitāti savām iekšējām vajadzībām saskaņā ar Līguma noteikumiem un Platformas paredzētajiem mērķiem. Operators nepiešķirt Klientam vai Lietotājam nekādu citu licenci vai tiesības, un Klients vai Lietotājs nesaņem intelektuālā īpašuma tiesības uz Platformu vai Tīmekļa vietni.
8.3 Lietotājam vai Klientam nav tiesību grozīt, kopēt, pavairot, izplatīt, apstrādāt, tulkot, izņemt izrakstus, nodot, pievienot citām datu bāzēm vai publiskot Platformu, Tīmekļa vietni vai to daļas, vai jebkādā citā veidā izmantot intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Platformu vai Tīmekļa vietni bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no Operatora. Klientam un Lietotājam nav tiesību izsniegt Platformas, Tīmekļa vietnes vai to daļu izmantošanas tiesību apakšlicences vai, pamatojoties uz tām, izveidot jaunus intelektuālā īpašuma objektus. Platformu, Tīmekļa vietni vai to daļas nedrīkst pārdot, iznomāt, licencēt, saistīt ar Klienta vai trešo personu sistēmām, vai izmantot jebkurās programmās, kas pārslogo vai traucē Platformas vai Tīmekļa vietnes darbību, vai sagroza Saturu, bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas no operatora.

9. ATBALSTA, UZTURĒŠANAS UN IZSTRĀDES PAKALPOJUMI

9.1 Operators pastāvīgi atjauno Platformas darbības pamatā esošos mehānismus, lai sniegtu augstas kvalitātes Pakalpojumus Klientam un Lietotājiem. Lai sasniegtu šo mērķi, Operatoram ir tiesības laiku pa laikam veikt izmaiņas Platformā un tās sastāvdaļās, kā arī mainīt prasības programmatūrai un datortehnikai, kas nepieciešama, lai izmantotu Platformu un tajā sniegtos Pakalpojumus. Operatora pienākums ir informēt Klientus un Lietotājus par svarīgākajām izmaiņām vismaz 14 dienas pirms to spēkā stāšanās.
9.2 Operators sniedz dažādus noderīgus materiālus par Platformas izmantošanu, kas ir pieejami Tīmekļa vietnē. Gadījumā, ja rodas kādas problēmas, jautājumi vai ierosinājumi, Klienti un Lietotāji var sazināties ar Operatoru, izmantojot Tīmekļa vietnē norādīto kontaktinformāciju.
9.3 Ja Klients izmanto Platformu saskaņā ar cenu paketi, Operatoram ir pienākums nodrošināt, ka Klients saņem arī visus versiju uzlabojumus un atjauninājumus Platformas tehniskajā risinājumā.
9.4 Operatoram ir tiesības uz laiku ierobežot piekļuvi Platformai, ja ir nepieciešams veikt Platformas izmaiņas, uzturēšanu vai atjaunināšanu, trešajām personām veicot nomaiņas, izmaiņu vai uzturēšanas darbus, kā arī citos gadījumos, kas izriet no tiesību aktiem vai kompetento iestāžu lēmumiem. Operators informē Klientus un Lietotājus par plānotajiem apkopes darbiem, izmantojot Platformu, vismaz divas darba dienas iepriekš. Lai pēc iespējas mazāk traucētu Platformas darbību, Operators veic regulāros uzturēšanas un/vai izstrādes darbus darba dienās no pl. 18.00-07.00 (CET) vai nedēļas nogalēs.
9.5 Atklājot Platformas kļūdas vai citus darbības traucējumus, kas kavē Platformas izmantošanu, Operators veic visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu šos traucējumus pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 48 stundas pēc kļūdas ziņojuma saņemšanas.

10. LĪGUMA IZBEIGŠANA

10.1Klientam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji un bez iemesla atcelt Līgumu, informējot Operatoru par to pa e-pastu vai Platformā.
10.2 Operatoram ir tiesības vienpusēji un bez iemesla atcelt Līgumu, informējot Klientu par to pa e-pastu vai Platformā 30 dienas pirms plānotā Līguma izbeigšanas datuma. Šādā gadījumā Līgums tiks uzskatīts par izbeigtu pēc 30 dienām no paziņojuma par atcelšanu iesniegšanas.
10.3 Operatoram ir tiesības nekavējoties vienpusēji lauzt Līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma, ja:

 • Klients sniedz nepatiesu informāciju par sevi;
 • Klients neizmanto Pakalpojumus vismaz vienu gadu pēc kārtas;
 • kļūst skaidrs, ka personai, kas Klienta vārdā ir izmantojusi Platformu, Pakalpojumus vai Klienta kontu, nav tiesību pārstāvēt Klientu;
 • ir pasludināts Klienta bankrots vai maksātnespēja, vai pret Klientu ir ierosināta piespiedu likvidācija;
 • Operators cieš zaudējumus Klienta apzinātas darbības vai rupjas neuzmanības dēļ;
 • citos Līgumā paredzētajos gadījumos.

10.4 Jebkurai pusei ir tiesības atcelt Līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma, ja otra Puse pārkāpj šā Līguma noteikumus un nav novērsusi pārkāpumu papildus piešķirtajā saprātīgajā laika periodā.
10.5 Izbeidzot Līgumu, Operators slēdz attiecīgos kontus un izdzēš to Saturu cik drīz vien iespējams pēc divu mēnešu perioda beigām, bet ne vēlāk kā viena gada laikā pēc Līguma darbības beigām. Ja Klients par to paziņo Operatoram divu mēnešu laikā pēc Līguma izbeigšanas, Operatoram ir pienākums nodot Klientam Klienta konta Satura kopiju vispārēji atzītā formātā.

11. OPERATORA TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI

11.1 Operatoram nav pienākuma pārbaudīt Lietotāju augšupielādēto Saturu un Lietotāju darbības Platformā. Tāpat Operatoram nav pienākuma uzraudzīt Lietotāju aktivitāti, informāciju vai Saturu, kuru tie ievieto vai pārsūta Platformā, tur kešatmiņā vai saglabā. Tajā pašā laikā, Operatoram ir pienākums saskaņā ar Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumu informēt kompetentās uzraudzības iestādes par iespējamām nelikumīgām darbībām vai sniegto informāciju, un identificēt Klientus un Lietotājus, kuriem tas sniedz datu uzglabāšanas pakalpojumus.
11.2 Ja Klients vai Lietotājs pārkāpj Līguma noteikumus, Platformas labo praksi vai tiesību aktus, Operatoram ir tiesības:

 • novērst pārkāpumu vai likvidēt nelikumīgu Saturu;
 • pieprasīt pārkāpuma novēršanu un to, lai rīcība vai Saturs tiktu saskaņots ar Līgumu, labo praksi vai tiesību aktiem;
 • uz laiku ierobežot Klienta vai Lietotāja piekļuvi Platformai vai kādai tās daļai, tostarp uz laiku slēdzot Lietotāja kontu;
 • ierobežot Klienta vai Lietotāja lietošanas tiesības.

11.3 Ja Klienta vai Lietotāja pārkāpums atkārtojas vai citādi ir būtisks, Operatoram ir tiesības:

 • uz visiem laikiem aizliegt Klientam vai Lietotājam izmantot attiecīgo Platformas vai Pakalpojumu daļu, tostarp slēdzot Lietotāja kontu;
 • lauzt Līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma.

11.4 Operatoram ir tiesības atjaunot Saturu, kas tika izņemts no Platformas sakarā ar sūdzību vai atjaunot piekļuvi tam, ja Operatoram ir iesniegti pārliecinoši pierādījumi par Satura atbilstību Līgumam, labai praksei vai tiesību aktiem.

12. ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA

12.1 Operatora nodrošinātā Platforma ir tāda, kāda tā ir („as is”). Papildus tam, kas ir skaidri norādīts Lietošanas noteikumos, Operators nesniedz nekādus papildu solījumus Klientam un neuzņemas nekādas saistības attiecībā uz Platformā piedāvātajām īpašajām funkcijām, atbilstību tiesību aktiem, lietojamību īpašiem mērķiem, uzticamību, pieejamību un piemērotību Klienta vajadzībām, izņemto gadījumus, ja Puses ir vienojušās citādi.
12.2 Ja piemērojamie tiesību akti to pieļauj, un tikai atļautajā apmērā, Operators neatbild par Klienta vai Lietotāja negūto peļņu, tīriem ekonomiskajiem zaudējumiem vai nemantiskajiem zaudējumiem, kā arī par citiem netiešiem, īpašiem, izrietošiem, brīdinošiem vai sodošiem zaudējumiem. Operators neatbild arī par zaudējumiem un citām sekām, kas radušās šādu iemeslu dēļ:

 • Tīmekļa vietne vai Informācijas sistēma nedarbojas dažās tīmekļa pārlūkprogrammās;
 • starp Klientu(-iem) un Lietotāju(-iem) ir izcēlušies strīdi;
 • darījuma, ko Klients vai Lietotājs, izmantojot Platformu, noslēdzis ar trešo personu, spēkā esamība, izpilde un likumība;
 • Klienta vai Lietotāja pievienotais Saturs Platformā, kas neatbilst vai kuru neizmanto saskaņā ar Līguma noteikumiem, labu praksi vai tiesību aktiem;
 • Platformā pievienoto personas datu apstrāde (ko veic Klients vai Lietotājs), ja tā neatbilst Fizisko personu datu aizsardzības likumam;
 • Klienta īstenotā Lietotāju kontu pārvaldīšana, tostarp tiesību aktu vai Lietošanas noteikumu pārkāpumi Klienta vai Lietotāja kontos, neatkarīgi no tā, vai persona ir pilnvarota izmantot Klienta vai Lietotāja kontu;
 • izmaiņas tiesību aktos un to interpretācijā, to ietekme uz Klientu vai Lietotāju uzņēmējdarbību, un attiecīgo izmaiņu atspoguļojums Platformā, izņemot gadījumus, kad Operatoram ir uzlikts pienākums saskaņā ar tiesību aktiem vai attiecībā uz Operatoru pieņemtu tiesas lēmumu;
 • nepārvarama vara un citi defekti un traucējumi, kurus Operators nevar ietekmēt, un kuru dēļ Klients vai Lietotāji nevar izmantot Platformu, Tīmekļa vietni un/vai Pakalpojumus (piem., interneta pieslēguma pārtraukumi u.c.);
 • Klienta vai Lietotāja ierīču kļūdas, bojājumi vai iestatījumi, kas nav piemēroti Platformas vai Tīmekļa vietnes izmantošanai;
 • kavējumi, pārtraukumi vai kļūdas Platformas, Tīmekļa vietnes un/vai Pakalpojumu izmantošanā plānotas tehniskās apkopes un/vai izstrādes darbu dēļ;
 • datu apstrāde, ko veic trešās personas, kurām Operators ir sniedzis informāciju ar Klienta vai Lietotāja piekrišanu;
 • ja Operatoram kļūst zināms par tiesību aktu pārkāpumu, kas īstenots, izmantojot Platformu, vai kas joprojām turpinās, tas to novērš vai ierobežo piekļuvi Platformai, vai īsteno citus aktīvus pasākumus, lai novērstu tiesību aktu pārkāpumu vai likvidētu sekas;
 • ja Operators piemēro tiesiskās aizsardzības līdzekļus un tas rada kaitējumu Klientam, Lietotājam vai trešajai personai, pat ja velāk izrādās, ka pārkāpums nav izdarīts;
 • Klienta vai Lietotāja konta parole ir nozaudēta vai nonākusi trešo personu rīcībā, vai to izmanto trešās personas;
 • nepilnības un trūkumi trešo personu sistēmās (piemēram, Outlook, Dropbox, MailChimp u.c.), kas ietekmē Platformas un/vai Pakalpojumu darbību un/vai pieejamību.

 

13. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN STRĪDU IZŠĶIRŠANA

13.1 Šo Līgumu reglamentē Igaunijas Republikas tiesību akti.
13.2 Ja Klients nav apmierināts ar Operatora darbībām, tam ir tiesības iesniegt sūdzību Operatoram. Operators pieliks pūles, lai atrisinātu domstarpības sarunu ceļā. Arī citus ar līgumu saistītos strīdus starp Klientu un Operatoru risina sarunu ceļā.
13.3 Ja sūdzību vai strīdu sarunu ceļā neizdodas atrisināt, to izšķir Harju apgabaltiesā Igaunijā.

Terms of Use valid from 10.12.2016